Krever åpenhet, transparens og felles oppfatning

«Vi må finne den digitale summetonen sammen»

Digitaliseringen handler om å finne den digitale summetonen sammen

Dette sa Øyvind Skarholt den gang han var direktør for Byggevareindustriens forening. En forening som lenge har jobbet for en helhetlig og konsistent digitalisering av byggenæringen og dens lange verdikjede.

Blant flere temaer har et av hovedfokusene for forumet vært å se nærmere på hvordan man kan løse opp ulike digitale flaskehalser. BIM Verdi har ved flere anledninger deltatt og vist eksempler og piloter. 

– I BIM Verdis piloter har man tatt utgangspunkt i ett begrenset prosjekts problemstillinger og funnet løsninger sammen med de som deltar. Løsninger som kan spres og brukes av alle. Det har etter mitt syn en stor verdi, sier Skarholt.

Konsistent og korrekt

For å realisere målsettingene om å «digitalisere sammen» vil det kreves både åpenhet, transparens og en felles oppfattelse av hvordan samhandlingen skal foregå. Noe han gjerne kaller en «digital summetone.» En sentral utfordring er ifølge Skarholt å sikre relevante og verifiserte grunndata for byggevarer der produsent og vareeiere også har eierskap og kontroll på den digitale vareinformasjonen, slik at denne til enhver tid er korrekt og oppdatert. Slik at man slipper å gjenskape den gang på gang.

– Vi har gjennom de siste tre årene støttet opp om prosjektet BIM Verdi for å gi det tyngde og retning. Akkurat det syns jeg vi har lyktes med. Tanken og teorien er å bevege næringen i riktig retning og få gjort noe konkret og håndfast. Gjennom samarbeidet ser vi at mange ulike aktører har fått testet ting i en håndterbar, praktisk og begrenset målestokk. En målestokk som viser hva vi som næring faktisk er i stand til, sier Skarholt. 

Hvorfor stopper digitaliseringen opp?

Det er viktig å avsløre hvorfor næringen ikke kommer videre på enkelte områder, mener Skarholt. Hvorfor den ikke får realisert potensialet og gjort de endringene alle er enige om og ønsker.  

– Det er jo unektelig mange prosesser som stopper opp på grunn av faktorer som manglende forutsetninger, sviktende grunnlag og umodne verktøy. Jeg ser derfor på samarbeidet i BIM Verdinettverk som en syretest på den faktiske utviklingen. Et samarbeid som involverer de som vil være med å prøve og som faktisk driver butikk. Vi er en stor, fragmentert, sammensatt og prosjektdrevet næring. En næring med lang verdikjede og en horisont som ofte dessverre bare strekker seg til sluttføringen av det prosjektet man til enhver tid er i. I BIM Verdis piloter kan man på en helt annen måte ta utgangspunkt i ett gitt prosjekts problemstillinger og samtidig finne løsninger som kan gjenbrukes og gjøres tilgjengelige for alle. Sett med mine øyne har det en svært høy verdi, sier Skarholt.  

Må gjøre det som kreves 

Glava AS/Saint Gobain Building Contructions har sammen med BIM Verdi i løpet av de siste tre årene kjørt noen «Pilotseminarer» med det mål for øyet å se nærmere på de digitale verdikjedene virksomheten er en del av. Internt og eksternt. Kolbu er av den oppfatning at BIM Verdi har hjulpet til å synliggjøre den digitale verdikjeden og Glavas rolle i den. 

– Vi ser fram til å jobbe videre innenfor disse rammene og med denne metodikken. BIM Verdi har ikke bare synliggjort vår digitale modenhet, de har også gjort oss oppmerksomme på hva vi må gjøre bedre for å bli en sømløs del av byggenæringens felles, digitale verdikjede. Vi vil spesielt gjerne se mer av de praktiske øvelsene hvor det blir satt krav både til gjennomføring, framdrift og tidsbruk. Sannheten er jo den at det alt for ofte flyter ut når det kommer til hva som skal gjøres hvor, av hvem og når. I arbeidet med aktørene i BIM Verdi har dette blitt satt på agendaen. Noe som bidrar til et bredere, dypere og mer helthetlig perspektiv. Et perspektiv som vil fungere både som en kraftig pådriver og et viktig korrektiv for oss gjennom. digitaliseringsprosessen vi har begitt oss ut på, avslutter Lars Filip Kolbu, sjef for digitalisering i Glava AS/Saint Gobain Building Contructions.