BIM Verdi er praktisk og brukerrettet, dvs. vi vil bruke ÅpenBIM til bestemte formål. Våre temagrupper er derfor bygd opp rundt en formålsBIM hvor vi ser på hvordan BIM’en kan effektivisere eksempelvis byggsaksprosessen, prosjekt- og byggefasen eller eiendomsdrift med BIM-data. MiljøBIM-satsingen skal vise hvordan BIM-data kan gjøre det enklere, raskere, bedre og billigere å utarbeide klimagassregnskap – rett fra BIM’en.

Temagruppe «ByggesaksBIM» er ny og under utvikling sammen med bl.a. Norkart.

Temagruppe «ProsjektBIM» er en direkte videreføring av PilotProsjektet «Varelogistikk 2.0» som ble gjennomført 2018/2019. Målet den gang var å sikre en helhetlig og konsistent, digital vare- og dataflyt. Selv om vi i fellesskap lyktes da, er fortsatt den største utfordringen knyttet til byggevarehandel at de fleste varebestillinger skjer via telefon eller e-post.

Noe som ikke bare bryter opp den digitale verdikjeden og gjør prosessene lite transparente. Manuelle bestillinger fører typisk til forsinkelser i leveransene, grove feilbestillinger, massivt svinn på byggeplassene og et stort tap av essensiell data. Både når det kommer til kritisk produktdokumentasjon og forvaltningsdata i et livssyklusperspektiv.

I denne TemaGruppen vil vi derfor ta en grundig gjennomgang av de praktiske grepene som gjør en helhetlig, automatisert vare- og dataflyt mulig og hvilke forutsetninger som må på plass for at dette skal fungere. For å nå ambisjonen om en heldigitale byggeprosess fra star til mål, er det nemlig helt avgjørende med en effektiv, presis og strømlinjeformet flyt av byggevaredata.

Du finner Temagruppens egen nettside her

Temagruppe: «EiendomsBIM» Det investeres årlig for minst 400 milliarder kroner i nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg på landsbasis. Det er voksent, men i et større perspektiv er det driften som utgjør det største sluket. Driftskostnadene utgjør typisk tre ganger så mye som byggekostnadene sett over tredve år. Det er med andre ord i driftsfasen de virkelig store effektivitetsgevinstene kan høstes. Ikke minst når vi vet at offentlige bygg i kommuner, fylker og stat utgjør 33 millioner kvadratmeter.

Det har derfor lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeierne, bedre digitale redskaper og omforente prosesser. Prosesser som ikke bare vil komme byggenæringen til gode, men også samfunnet som helhet. Denne Temagruppen er ment som et svar på dette behovet.

Teams-gruppe (for deltakere).

Temagruppe «MiljøBIM» I løpet av bare et år kastes det materialer tilsvarende en liten, norsk by. Dette kan ikke fortsette. Byggenæringen må derfor stå sammen og finne måter, metoder og verktøy for å utnytte ressursene bedre. EU-kommisjonen har i sin handlingsplan for sirkulær økonomi pekt på en rekke utfordringer og manglende brikker for å imøtekomme deres «Strategy for a Sustainable Built Environment.» Vi er av den oppfatning at avfallsforebygging, presis prefabrikasjon og omfattende industrialisering er relevant i sammenhengen og kan løse mange av utfordringene EU-kommisjonen peker på.

Et annet tema i denne gruppen er klimgassregnkap med utgangspunkt i riktig oppsatt BIM og bruk av nye verktøy for klimagassberegninger. Denne satsingen er satt opp som et eget prosjekt med støtte fra Viken fylkeskommune. Se artikkelen på www.miljobim.no/miljobim

Du finner Temagruppens egen nettside her