HVORDAN VELGE, FORSTÅ OG BRUKE RIKTIG STANDARD?

BIM+AI+standarder: Vi vil gjøre standarder mer tilgjengelige, enklere å forstå – og bruke.

Standarder og ontologier (begrepstruktur som klassifiserer et fagtema) er nødvendig for effektiv samhandling, men kan være vanskelig å forstå og bruke. Vi ønsker bl.a. å prøve ut AI-teknologi for å

  • sjekke om et byggeprosjekt er i samsvar med krav, forskrifter og pålagte standarder, herunder pålegg fra 1.1.24 om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser
  • bruke standarder, kravspesifikasjoner, ontologier og dokumentasjon til utforming av kontraktsvedlegg, opplæringsmateriell m.m.

Standarder er ikke bare språket som gjør at systemer kan snakke sammen, men også gjør det mulig å stille entydige krav til datalevaranser.

Standardene under omfatter pålagte standarder (eks. bygningsdelstabellen NS 3451:22, ref. TEK17 §17-1) og anbefalte standarder (eks. ‘broen mellom BIM og EPD – ISO EN 22057).

Aktuelle standarder fra Standard Norge og andre.

NB: Linkene er under oppdatering pga. endringer i Standard Norge sine websider.

Navn ID Forvalter Standard/ veileder Beskrivelse Kommentarer
Industry Foundation Classes (IFC) ISO 16739-1:2018 ISO Standard Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries  
Bygningsdels- tabellen NS 3451:2022 Bygningsdelstabell  SN   Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilh rende uteomr der myndighetsp lagt fra DIBK
Klassifikasjon av byggverk – bruksenheter NS 3457-3:2013 SN   Klassifikasjon av byggverk – Del 3: Bygningstyper  
  NS 3457-4:2015 SN   Klassifikasjon av byggverk – Del 4: Romfunksjoner  
  NS 3457-6:2022 SN   Klassifikasjon av byggverk – Del 6: Sonetyper  
  NS 3457-7:2022 SN   Klassifikasjon av byggverk – Del 7: Bruk av TFM-systemet, med systemkoder  
Klimagass-beregninger for bygninger NS 3720:2018 SN   Metode for klimagassberegninger for bygninger Ny utgave kommer
BIM-objekter for byggverk NS 8360-1:2023 SN   BIM-objekter for byggverk.
Del 1: Modellpraksis, navngivning,
typekoding og egenskaper
 
NS 8360-1:2023/G1:2023   x Veiledning til NS 8360-1:2023 – Veiledning for bruk av norske egenskaper for BIM-objekter  
Standarder for Data Dictionaries NS-EN ISO 12006-3:2022 SN      
EPD og Produktdata- maler NS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 SN   B rekraftige byggverk.
Milj deklarasjoner. Grunnleggende produktkategoriregler for
byggevarer.
 
  NS-EN ISO 22057:2022 SN   B rekraftige bygninger og
anlegg Datamaler for bruk av
mildj deklarasjoner (EPD) for
byggevarer i
bygningsinformasjonsmodellering
  NS-EN ISO 23386:2020 SN   Bygningsinformasjonsmodellering og andre digitale prosesser innen bygg og anlegg Metode for beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoplete dataordb ker  
  NS-EN ISO 23387:2020 SN   Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Datamaler for bygningsobjekter brukt gjennom livsl pet til byggverk Konsepter og prinsipper  
B rekraftige bygninger og
anlegg
NS-ISO 21930:2017 SN   B rekraftige byggverk. Milj deklarasjoner. Grunnleggende
produktkategoriregler for
byggevarer
 
Organisering og digitalisering av informasjon NS-EN ISO 19650-1:2018 SN   Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)
  NS-EN ISO 19650-2:2018 SN   Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 2: Prosjektfasen  
  NS-EN ISO 19650-3:2020 SN   Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 3: Driftsfasen   
  NS-EN ISO 19650-4:2022 SN   Organisering og digitalisering av
informasjon om byggverk,
inkludert bygningsinformasjons- modellering (BIM). Informasjonsforvaltning
med BIM.
Del 4: Informasjonsutveksling.
 
  NS-EN ISO 19650-5:2020 SN   Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus p sikkerhet  
  SN/TS 8360:2015 SN   BIM-objects – Naming, type
encoding and properties for BIM-
objects and object libraries for
construction works.
 
GIS/BIM ISO/TR 23262:2021     GIS (geospatial) / BIM interoperability ikke anskaffet p.t.
BEAst Supply BEAst Supply material versjon 4.0 Virke   Standard for handelsmeldingene ordre, ordrebereftelse, pakkseddel og faktura med attributter for milj data. BEAst Supply 4.0 benytter den internasjonale standarden ISO/IEC 19845:2015. Og er en del av PEPPOL nettverket.
Handels- meldinger NEK ISO/IEC 19845:2015 SN   Information technology – Universal Business Language Version 2.1 (UBL v2.1)  
IDS Information Delivery Specification IDS bSI   An Information Delivery Specification (IdS) is a computer interpretable document that defines the Exchange Requirements of model based exchange. It defines how objects, classifications, properties, and even values and units need to be delivered and exchanged. Kan brukes til utvikle valideringssystemer for IFC-modeller i forhold til myndighetskrav, standarder m.m.
Technical info is available on https://github.com/buildingSMART/IDS
RealEstateCore https://www.realestatecore.io/     Ontologi for eiendomsdrift, delvis kompatibel med IFC. RealEstateCore describe the data of interaction within the buildings that they operate as well as the management, storage, and sharing of this data. RealEstateCore is a modular ontology, that is, a collection of data schemas that describe concepts and relations that can occur in data that is generated to model buildings and building systems, or that is sourced from such systems.