Søknad sendt: SirkBIM – digital ombrukskartlegging og effektiv omsetning av ombruksvarer – med BIM og AI.

Kilde: Jonas Vevatne, Bærum kommune

Vi ser en økt satsing på rehabilitering av bygg fremfor nybygg. Ombruk og resirkulering av byggevarer blir viktigere, men krevende og kostbart fordi det trengs informasjon og dokumentasjon om demonterbarhet, restlevetid, volum, miljøeffekt m.m.

Vi har søkt midler fra Innovasjon Norge (Sirkulære verdikjeder) hvor vi ønsker å samle sentrale aktører for å sammen prøve ut nye metoder hvor skanning, BIM og AI kan skape en mer effektiv og raskere utvikling av ombruksmarkedet og verdikjeden for dette. Prosjektet har bl.a. et mål om å etablere en ‘OmbruksPDT’ (produktdatamal) for å effektivisere maskinlesbar datautveksling mellom aktørene i verdikjeden.

Eksempel på skanning fra app med kobling til IFC

Søknad sent: Vi har søkt midler fra Innovasjon Norge hvor vi ønsker å samle sentrale aktører for å sammen prøve ut nye metoder hvor skanning, BIM og AI kan skape en mer effektiv og raskere utvikling av ombruksmarkedet og verdikjeden for dette. Prosjektet har bl.a. et mål om å etablere en ‘OmbruksPDT’ (produktdatamal) for å effektivisere maskinlesbar datautveksling mellom aktørene i verdikjeden.

Aktiviteter i prosjektsøknaden:

 • Etablering av et samarbeidsforum og mulig veikart for utvikling av ombruksmarkedet for byggevarer.
 • Digital ombrukskartlegging med skanning, BIM og AI-verktøy
 • Effektmålinger og forretningsmodeller for deltakerne
 • Modell for maskinlesbare data gjennom hele verdikjeden, herunder OmbruksPDT
 • Kunnskapsformidling og veiledere.

Hva ønsker vi å avklare og hvem er blant søknadspartnerne – på dette stadiet?

 • Hvilke donorbygg er/blir tilgjengelig og når?
 • Hvor effektivt er det å bruke skanning, BIM og AI til å identifisere ombruksvarer i hht bygningsdelstabellen, produsent og tilgjengelig dokumentasjon?
 • Hvilken informasjon og kunnskap og løsninger trenger hvem for å øke omsetning og bruk av ombruksvarer med skanning, BIM og AI?
 • Hvilke aktører, løsninger og verktøy er sentrale for å utføre ‘digital ombrukskartlegging’ i praksis?
 • Hvordan kan ombrukspotensialet i et donorbygg best kartlegges mhp økonomiske og miljømessige gevinster, inkl. tilgjengelighet, bruksverdi og tilstand.
 • Kan gjenvinningsstasjonene ha en rolle, eks. registrere innkomne ombruksvarer og tilgjengeliggjøre informasjon om disse?
 • Kan NOBB (norsk byggevarebase) opprette egen kategori for ombruksvarer?
 • Hva er byggevarehandelens interesser og roller i dette bilde?
 • Bærum Kommune
 • Findable
 • Geograf Digital
 • Loopfront
 • Materia
 • Mestergruppen Byggevare
 • Norsk Byggtjeneste
 • NKF – Kommunalteknisk Forening
 • Resirqel
 • Smart Innovation
 • Tvinn Solutions
 • Varig Technologies
 • VDC Nordic

Byggteknisk forskrift (TEK17), § 9-7 sier «For søknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det for eksisterende boligblokk og yrkesbygning kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes, er egnet for ombruk. Det skal utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen

Kilde: Statsbygg’s veileder for bestilling av ombrukskartlegging

Hvordan kan BIM og AI brukes til enklere ombrukskartlegging og skape en digital plattform for ombruksvarer?

Hva trenger vi å vite – forslag til datasett (hentet fra Statsbygg’s veileder for bestilling av ombrukskartlegging)

 • Bygningskategori og bygningsdel
 • Beskrivelse av bygningskomponenten: Mengdeanslag/antall
 • Dimensjon/mål (bredde, høyde, lengde, tykkelse og diameter)
 • Produksjonsår og produsent
 • Plassering i bygget (rom og etasje)
 • Når og hvor er varen tilgjengelig?
 • Tilstand/restlevetid
 • Demonterbarhet og -kostnad
 • Pris og garanti
 • Tilgjengelig dokumentasjon/produktinformasjon med angivelse av farlige stoffer etc.
 • Vurdering av potensiale for ombruk

Sintef Byggforsk har laget en anvisningen som omhandler ombrukskartlegging. Anvisningen gir bl.a. råd om:

– egnethet for ombruk.

– når kartleggingen bør bestilles, og hva som bør avklares først

– forberedelse og gjennomføring

Kilde: Statsbygg sin veileder for bestilling av ombrukskartlegging.

SirkBIM som prosjekt og temagruppe i BIM Verdi

SirkBIM-prosjektet vil identifisere relevante, brukte bygningsdeler og koble disse til nye bruksområder i andre bygg- og rehab-prosjekter. Vi vil spesielt arbeide med kommuner i Viken gjennom Kommunalteknisk forening og deltakere i MiljøBIM-prosjektet.

Prosjektet er under oppstart og det søkes midler for å få kraft i satsingen for økt effektivitet og konkurransekraft for rådgivere, entreprenører og ‘muliggjørere’ som ønsker å bruke skanning, objektgjenkjenning med AI og BIM til å samle og kvalitetssikre gjenbruks- og ombrukspotensiale i såkalte ‘donorbygg’.

SirkBIM er både en FormålsBIM, temagruppe og eget prosjekt dersom vi klarer å skaffe ressurser.

Interesserte deltakere bes registrere/oppdatere kontaktprofil på www.bimverdi.no/minside – og velge ‘SirkBIM’ i sin personlige kontaktprofil.

Foretak som ønsker å delta må oppdatere sin deltakerprofil på MinSide i BIM Verdi ved å krysse av for deltakelse i SirkBIM-prosjektet.

Teams-gruppe for deltakere i BIM Verdi.