Få mer effektiv informasjonsflyt fra modell til bestilling, produksjon, merking og montering av byggevarer – uten unødvendig avfall – basert på åpne standarder.

To eller tre samlinger pluss eget arbeid – med kunder og partnere. Hver deltaker får profesjonell bistand til å beskrive og løse sitt ‘pes’ som skal gi stor nytteverdi for bedriften.

Et samarbeid mellom

ByggSammen bruker struktur og innhold fra Bygg21 og Fasenormens steg 1-8. Se www.byggelig.no.

“Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for økonomien og miljøet.”


 

For informasjon om avfallsfrie byggeplasser: Se www.avfallsfriebyggeplasser.no  og artikler i Bygg.no

Se informasjon om ByggSammen-programmet på https://bimverdi.no/tjenester/byggsammen . Vi kan sette opp intensivprogram under Omstillingsmotoren med tema etter behov og bedriftsgrupper, verdikjeder etc. innen byggenæringen.

Ansvarlig søker: NTI as i samarbeid med Smart Innovation Norway og Omstillingsmotoren i Innovasjon Norge.

Gjennomføring (foreløpig plan): 

 • Innsikt gjennom avklaringsintervjuer gjøres når godkjenning er gitt fra Innovasjon Norge.
 • Samling 1: den 13. januar 2021, kl 09:00 – 16:00
  • Innføring i innovasjons- og arbeidsmetodikk.
  • Skape felles forståelse for visjon, mål.
  • Identifisere deltakernes problem/’pes’ og rot-årsakene til dette. Velge grønne eller gule ‘pes for videre arbeid.
  • Diskutere løsningsalternativer og prioriterte tiltak.

Eget arbeid med veiledning og rådgivning mellom samlingene.

 • Samling 2: den 3. februar kl 09:00 – 16:00
  • Gjennomgang av deltakernes ‘pes’ og deres løsningsforslag,
  • Sette opp et veikart med gjennomføringsplan.
 • Samling 3: dato og møteform avtales på første samling.
  • Realiseringsplan for hver deltaker
  • Oppfølgingsaktiviteter og etterarbeid

Målgrupper og egeninnsats: Min. 5  bedrifter, hovedsakelig SMB-bedrifter med 10-250 ansatte. Hver bedrift må stille med min. 2 personer. Hver deltaker bidrar aktivt med min. 2 dagers egeninnsats – i tillegg til samlingene, tilsammen min. 28 timer (kan bli mindre). Egeninnsatsen utløser finansieringen fra Innovasjon Norge og skal rapporteres på angitt skjema. Tiden brukes til intervjuer, deltakelse på samlinger, interne møter, diskusjoner, utarbeidelse av egen case, verdiforslag, målbilde, forretningsmodell og realiseringsplan for eget, digitalt prosjekt/satsing. Rådgivning er tilgjengelig inntil 2 uker etter siste samling.

* Betingelser – bedriftsdeltakere: Bedriftsdeltakerne må arbeide for økt samarbeid mellom aktører og sømløst samspill mellom systemer – basert på åpne standarder. Arrangøren kan pålegge bedriftsdeltakerne å dekke manglende egeninnsats med kr. 700 per time. Se avsnittet over om finansiering.

Du kan søke om opptak i skjemaet under. Søkere må godkjennes av arrangør og Innovasjon Norge i hht. kriteriene over. Vi gir beskjed så raskt vi kan.

Forsterking og videreføring av forbedringsarbeidet: Deltakelse i BIM Verdi gir tilgang til et sterkt kompetansenettverk og praktisk rådgivning over en 3-årsperiode. Se informasjon her. Oppfølging kan skje i TemaGruppene Varelogistikk (TG01) og Industrialisering (TG03) i MS Teams. Deltakelse i BIM Verdi gir tilgang til disse.

Bookings

Bookings are closed for this event.