eXtensible markup language. Et format for utveksling av data mellom systemer. Hver verdi har en referanse til et feltnavn slik at datasystemer kan se hvor verdien hører til. Se  https://no.wikipedia.org/wiki/XML