Hvordan kan BAE-næringens Digitalt Veikart bli din digitaliseringsstrategi?

Digitalt Veikart for BAE gir et samlet strategisk bilde av hvordan digitalisering skal bidra til å nå bedriftens eller organisasjonens visjoner og mål.

Det beskriver hvordan nye eller forbedrede produkter/tjenester, med en definert effekt, bringer oss nærmere visjonen, samt hvilke sentrale digitale og ikke-digitale muliggjørere som kreves. Innholdselementene i et visuelt teknologi-veikart vises i figuren under.

Vi hjelper deg i gang:  Start reisen her i dag og vi tar kontakt når du har gitt oss litt bakgrunnsinformasjon. Kilde: www.digitaltveikart.no


– Effektiv, relevant og inspirerende Dette sier en fornøyd administrerende direktør Hilde Herud i Norgips som har gjennomført hele opplegget. – Work-shopen fungerte svært godt. Gjennomføringen var effektiv, relevant og inspirerende. Ikke bare var det en god balanse mellom små, lokale digitale prosjekter og næringens felles utfordringer. Vi fikk også strukturert noen av våre digitale prosjekter, ble utfordret og oppfordret til å tenke samarbeid på tvers av næringen. Men kanskje enda viktigere; vi fikk staket ut en kurs for vårt videre arbeid med «digitalt veikart». Dette er et opplegg jeg kan anbefale på det varmeste til alle, avslutter Herud.


Liste over foreslåtte, nasjonale, kortsiktige (K) tiltak i «Digitalt Veikart for BAE-næringen mot 2025» v. 1 av 19.02.17  Forslagene er basert på innspill fra 12 arbeidsmøter i 2016. Se vedlegg B i dette dokumentet: Digitalt-Veikart-BAE-næringen-VEDLEGG A-E.

Produkter (P)

P1-00 Digital byggeplass
P1K-01: Pilotarena
P1K-02: Beste praksis for DP etter ISO19650
P1K-03: Informasjonsleveranser
P2K-00 - Digital tvilling
P2K-01: Sekretariat
P2K-02: BP for bygging etter modell
P2K-03: BP for generiske til levr.spes. prod.
P2K-04: Kontrakter med krav til dig.prosesser
P2K-05: BP for avvikshåndering
P2K-06: BP for modell til drift
P2K-07: BP for sensorintegrasjon
P2K-08: BP for oppdatering av DT ved endringer
P2K-09: FDV-program må bruke IFC
P2K-10: Benchmarking av sensorteknologi for FDV
P2K-11: Modeller for verdiskaping, ROI m.m.

Muliggjørere (M)

M1K-00 - Digital plattform
M1K-01: Oversikt felleskomponenter
M1K-02: Strat. for aut. regelsjekk.
M1K-03: Fellestjenester bygg
M1K-04: bSDD forvaltning i bSN
M2K-00 - Standarder og digitale lover og regler
M2K-01: BP-veileder for gevinstrealisering
M2K-02: Koordineringsenhet for DV
M2K-03: Plan for læring fra DigiBygg-prosjekter.
M2K-04: Etablere en digital sandkasse for Byggedagene og BRD
M2K-05: Liste over informasjonsflaskehalser med eiere
M2K-06: BP for dig. sandkasser/piloter
M2K-07: Bedriftsutviklingsprogram for økt verdiskaping.
M2K-08: Oversikt/inngrep med relevante virkemidler.
M2K-09: Benchmarkdatabase for pilot/sandkasseprosjekter
M3K-00 - Kompetanseutvikling både i bredde og spiss
M3K-01: Handlingsplan for kompetanse og utdanning
M3K-02: Etablere et utdanningsråd
M3K-03: forslag til krav for digital kompetanse ved endt skolegang
M4K-00 - Gevinstrealisering - uttesting og måling av effekter
M4K-01: ISO DIS 19650 del 1 og 2
M4K-02: behov for standarder for P1 og P2
M4K-03: styrke arbeidet for sentrale standardiseringsprosesser
M4K-04: standardisere vareinformasjon og PDT
M4K-05: norsk kontekst for bSDD
M4K-06: reisestøtte ISO/CEN-arbeid
M4K-07: BIM/GIS-standardisering
M4K-08: regime for standardiseringsinitiativ
M4K-09: Internasjonal posisjonering
M4K-10: modell for langsiktig finansiering

Intern kilde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d25A4vjJodi_4ovLG2AnJVhaT2iUe6VcJe0Fziw-o6w/edit#gid=1586400188

For å sikre en heldigital BAE-næring må følgende produkter på plass:

Produkter

Produkt P1: Funksjonelle digitale byggeplasser med virtuell bygging som effektiviserer og øker produktiviteten i planlegging, prosjektering, utførelse og leveranse av bygg- og anleggsprosjekter.
Produkt P2: Funksjonelle digitale tvillinger som effektiviserer og øker produktiviteten i bruk, drift og avhending av bygg- og anleggsprosjekter. Definisjoner og anvendelser:
  • Digitale kopier (BIM-objekter) av byggevarer for valg og modellering
  • BIM til å produsere etter
  • BIM for å drifte etter
  • Oppdatert modellinformasjon til apper og tjenester for intelligente bygg

For at BAE-næringen skal kunne levere disse produktene vil det være behov for tiltak innenfor mange områder, som standardutvikling, etablering av digital infrastruktur, kompetanseutvikling, sertifiseringsordninger av kompetanse, kontraktsformer, nye digitale verktøy og samarbeidsmodeller.

Muliggjørere (eller forutsetninger)

I det digitale veikartet har vi trukket ut det som oppleves som de viktigste muliggjørerne på kort sikt:

Muliggjører M1: Etablere en samlende digital plattform (digital infrastruktur) med felleskomponenter for bygg- og anleggsprosjekter. Denne vil muliggjøre rask mobilisering av prosjekter hvor ingen tid går til spille for å sikre sømløs informasjonsflyt med de nye aktørene som skal samspille i prosjektet. Den digitale plattformen ligger klar når prosjektet starter uavhengig av hvem som får jobben og verdiskapning skjer i et verdinettverk.
Muliggjører M2: Etablere standarder for effektiv informasjonsforvaltning i prosjekt og forvaltning, som klargjør beslutningspunkter og hvordan beslutningsinformasjon skapes, flyter, anvendes og lagres. Standardene bevisstgjør byggeiere/byggherrer om viktigheten av å stille klare krav til informasjonsleveransene som skal støtte beslutningsprosessene.
Muliggjører M3: Etablere plan for kompetanseutvikling både i bredde og spiss. Alle utdanningsinstitusjoner må ha et felles fag omkring digitalisering slik at dagens nyutdannede bringer med seg fersk digitaliseringskompetanse inn i bedriftene, og at de også bringer med seg den strategiske digitalt veikart-tenkningen. Det må også skapes mekanismer for bred kompetanseutvikling i næringen. Digital kunnskap og ferdigheter er i kartleggingsarbeidet identifisert som kanskje den største utfordringen for å få til en heldigitalisering av BAE-næringen.
Muliggjører M4: Etablere gevinstrealiseringsarenaer hvor det gjennomføres sandkasser og pilotprosjekter for BAE-næringen. Her kan tilgjengelige løsninger tas i bruk og praktiske informasjonslogistikk-problemer løses raskt av dedikerte problemeiere, problemløsere, programutviklere og integrasjonseksperter. På sikt bør det også etableres mer omfattende bedriftsutviklingsprogram for digitalisering med fokus på anvendelse av digitale løsninger og utvikling av nye digitale forretningsmodeller for å høste gevinster.