Norske Wavin går inn som prosjektdeltaker:

Norske Wavin går inn som prosjektdeltager

 «Hårete visjoner og store planer legges best i felleskap»

Dette sier teknisk og digital ingeniør Oleksandra Shelestina i Wavin. En av verdens fremste leverandører av bærekraftige rørssystemer for VA- og VVS-sektoren. Nå vil selskapet bidra tungt og målrettet med sin erfaring og innsikt for å forme en moderne og bærekraftig byggenæring som aktivt forebygger avfall. Digitalisering på alle plan og deltagelse i nettverket BIM Verdi er en del av denne satsningen.

– Gjennom lokal tilstedeværelse og satsing på innovasjon, digitalisering og bred teknisk ekspertise, er det vårt ønske å støtte kundene i deres respektive prosjekter. Dette sikrer vi gjennom å være en pålitelig partner helt fra prosjekteringsfasen og gjennom hele byggets livsløp. Av den grunn leverer vi et komplett sett design- og kalkulasjonsverktøy for effektiv prosjektering, presis prefabrikasjon og digital dokumentasjon. Vårt system gjør kundene i stand til å avdekke designfeil lenge før de oppstår. Noe som fører til mindre avfall på byggeplass og gjør det mulig å realisere prosjekter raskere, billigere og i takt med morgendagens krav til bærekraft, sier Shelestina.

BIM er én nøkkel, korrekte data en annen

TEKNISK og digital ingeniør Oleksandra Shelestina i Wavin er av den oppfatning at modellen og objekt-bibliotekene skal være navet som de respektive prosjektene snurrer rundt.

Planlegging, bygging og drift av infrastruktur-prosjekter kjennetegnes gjerne av sin kompleksitet. Høye krav som krever moderne verktøy og nye prosesser. Ved å tilby komplette, modellbaserte Revit-pakker innholdende leverandørspesifikke BIM-objekter, kan arkitekter, ingeniører og designere få en nøyaktig «as-built» modell inneholdende korrekte produktegenskaper – med den dokumentasjon man måtte ønske og ha behov for. Uansett hvor i verdikjeden man måtte befinne seg.

– Vi bistår med grundig og avansert design og tilbyr totalpakker med produkter og tjenester til mange typer prosjekter. Å jobbe digitalt fra starten sikrer at alle deltagende har full tilgang på fleksibel, nøyaktig og sporbar informasjon, når og hvor i prosessen behovet måtte oppstå. Dette gir for eksempel korrekte material-lister klargjort for bestilling. Noe som reduserer risikoen for overbestilling, reduserer avfall og sørger for en nøyaktig fremdriftsplan, sier Shelestina.

En konservativ bransje på gli

Det unike objekt-biblioteket Wavin har utviklet for VA -og infrastrukturprosjekter gjør allerede hverdagen enklere. Mange prosjekter utføres med 2D-tegninger på papirbaserte formater som underlag. Dette skaper ikke bare usikkerhet rundt informasjonsutvekslingen. En analog prosess gjør også at samhandling, fleksibilitet, transparens og forvaltning blir vanskeligere. Med bruk av leverandørspesifikke BIM-objekter plassert i den faktiske geometrien, uløselig knyttet til nøyaktig og etterprøvbar produktinformasjon – helt ned på bransjenummer – kunne tidskrevende manuelle operasjoner være redusert til et minimum.

– Vi ønsker oss en verden og en bransje hvor den digitale modellen er en kommunikasjonsarena for bedre samhandling, vareflyt og kommunikasjon, mellom alle parter. En virkelighet der nøyaktige BIM-modeller og ulike biblioteker – som for eksempel Focus Vardak, Novapoint og våre Revit-pakker – er lett tilgjengelige og utgjør navet som de respektive prosjektene snurrer rundt. Vi har kommet langt på veien dit, men det er fortsatt et stykke igjen, Shelestina.

Framover, alltid framover!

Flere av Wavins kunder bekrefter at den digitale satsingen har gjort det mulig å høste betydelige gevinster. For å komme videre ser Shelestina det som avgjørende at produsenter av programvare, bransjeorganisasjoner, ledende entreprenører, byggevare-produsenter, byggherrer og forvalterne av data, setter seg ned og sammen staker ut veien videre.

– Vi har vært en ledende leverandør gjennom mer enn seksti år. Erfaring vi i de siste årene har omsatt i moderne, digitale redskaper, metodikk og prosesser. Nå ønsker vi å gå lengre, levere flere prefabrikkerte prosjekter og være i front når det kommer til morgendagens løsninger. Løsninger verden antagelig enda ikke har sett. Å bidra inn i et nettverk som BIM Verdi, er en del av den strategien, avslutter Shelestina.

Sjekk ut Wavins deltaker-profil her