SirkBIM vil skape en effektiv verdikjede for ombruksvarer – fra donorbygg til målbygg – med BIM, KI og GS1 Digital Link

SirkBIM – økosystem for ombruk – med digital ombrukskartlegging og verdikjedelogistikk.

“Vi jobber for enklere registrering og dokumentasjon av ombruksvarer – og få de synlige i eksisterende handelskanaler for byggevarer”

Kilde: Jonas Vevatne, Bærum kommune og EU’s Renovation wave

Vi ser en økt satsing på rehabilitering av bygg fremfor nybygg. Ombruk og resirkulering av byggevarer blir viktigere, men krevende og kostbart fordi det trengs informasjon og dokumentasjon om demonterbarhet, restlevetid, volum, miljøeffekt m.m.

Vi samler sentrale aktører for å sammen prøve ut nye metoder hvor skanning, BIM og AI kan skape en mer effektiv og raskere utvikling av ombruksmarkedet og verdikjeder for dette. Prosjektet arbeider med en ‘OmbruksPDT’ (produktdatamal) for å effektivisere maskinlesbar datautveksling mellom aktørene i verdikjeden.

Prosjekt/nettverk-søknad: Skanning, BIM, GS1 Digital Link og AI kan skape en mer effektiv og raskere utvikling av et bærekraftig ombruksmarkedet og en effektiv verdikjede.

Litt om GS1 Digital Link fra RFID Solutions:

Eksempel på skanning fra app med kobling til IFC
Skanning av ombruksvarer med telefon, KI og GS1DigitalLink.

Foreløpig prosessbeskrivelse fra RFID Solutions:

 1. registrere ombruksprosjektet/bygget hos GS1 og printe ut et sett med QR-kode for Digital Link.
 2. å merke ombruksvarer i donorbygget med en printet QR-kode for GS1 Digital Link.
 3. skanne rommet og fotografere den pålimte QR-koden.
 4. bruke QR-koden som intentifikator og koble informasjon til den gjennom hele verdikjeden ved bruk av GS1 webserver med ‘resolver’ som verktøy for tilgang til ulik informasjon for ulike formål i ulike faser.

Prosjekt/nettverk-søknad: Vi ønsker å samle sentrale aktører for å prøve ut nye metoder hvor skanning, BIM og AI kan skape en mer effektiv og raskere utvikling av ombruksmarkedet og mer industriell verdikjeden for dette. Arbeidet er i gang med en standard ‘OmbruksPDT’ (produktdatamal) for å effektivisere maskinlesbar datautveksling mellom aktørene i verdikjeden.

SirkBIM utarbeider en prosessbeskrivelse for en pilot med

 • skanning med Metaroom App (krever mobil med LiDAR, dvs. iPhone eller iPad PRO) med georeferering
 • registrere ombruksobjekter med påklistrede QR-koder med GS1 Digital Link
 • kobling til – og utfylling av standard egenskaper i predefinerte maler for ulike objekter, basert på OmbruksPDT
 • eksport til IFC4 (åpen BIM-standard) for videre bearbeiding og kobling til dokumentasjon og miljødata på reisen mot en ny anvendelse.

Hvilke avklaringer må gjøres?

 • Hvilke donorbygg er/blir tilgjengelig og når?
 • Hvor effektivt er det å bruke skanning, BIM og AI til å identifisere ombruksvarer i hht bygningsdelstabellen, produsent og tilgjengelig dokumentasjon?
 • Hvilken informasjon og kunnskap og løsninger trenger hvem for å øke omsetning og bruk av ombruksvarer med skanning, BIM og AI?
 • Hvilke aktører, løsninger og verktøy er sentrale for å utføre ‘digital ombrukskartlegging’ i praksis?
 • Hvordan kan ombrukspotensialet i et donorbygg best kartlegges mhp økonomiske og miljømessige gevinster, inkl. tilstand, tilgjengelighet og bruksverdi.
 • Kan gjenvinningsstasjonene ha en rolle, eks. registrere innkomne ombruksvarer og tilgjengeliggjøre informasjon om disse?
 • Kan NOBB (norsk byggevarebase) opprette egen kategori for ombruksvarer?
 • Hva er byggevarehandelens interesser og roller i dette bilde?

Byggteknisk forskrift (TEK17), § 9-7 sier “For søknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det for eksisterende boligblokk og yrkesbygning kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes, er egnet for ombruk. Det skal utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen.”

Kilde: Statsbygg’s veileder for bestilling av ombrukskartlegging

Hvordan kan BIM og AI brukes til enklere ombrukskartlegging og skape en digital plattform for ombruksvarer?

Hva trenger vi å vite – forslag til datasett (hentet fra Statsbygg’s veileder for bestilling av ombrukskartlegging)

 • Bygningskategori og bygningsdel
 • Beskrivelse av bygningskomponenten: Mengdeanslag/antall
 • Dimensjon/mål (bredde, høyde, lengde, tykkelse og diameter)
 • Produksjonsår og produsent
 • Plassering i bygget (rom og etasje)
 • Når og hvor er varen tilgjengelig?
 • Tilstand/restlevetid
 • Demonterbarhet og -kostnad
 • Pris og garanti
 • Tilgjengelig dokumentasjon/produktinformasjon med angivelse av farlige stoffer etc.
 • Vurdering av potensiale for ombruk

Sintef Byggforsk har laget en anvisningen som omhandler ombrukskartlegging. Anvisningen gir bl.a. råd om:

– egnethet for ombruk.

– når kartleggingen bør bestilles, og hva som bør avklares først

– forberedelse og gjennomføring

Kilde: Statsbygg sin veileder for bestilling av ombrukskartlegging.

SirkBIM som prosjekt og temagruppe i BIM Verdi

SirkBIM-prosjektet vil identifisere relevante, brukte bygningsdeler og koble disse til nye bruksområder i andre bygg- og rehab-prosjekter. Vi vil spesielt arbeide med Kommunalteknisk forening og deltakere i MiljøBIM-prosjektet.

Prosjektet er under oppstart og det søkes midler for å få kraft i satsingen for økt effektivitet og konkurransekraft for rådgivere, entreprenører og ‘muliggjørere’ som ønsker å bruke skanning, objektgjenkjenning med AI og BIM til å samle og kvalitetssikre gjenbruks- og ombrukspotensiale i såkalte ‘donorbygg’.

SirkBIM er både en FormålsBIM, temagruppe og eget prosjekt dersom vi klarer å skaffe ressurser.

Interesserte deltakere bes registrere/oppdatere kontaktprofil på www.bimverdi.no/minside – og velge ‘SirkBIM’ i sin personlige kontaktprofil.

Foretak som ønsker å delta må oppdatere sin deltakerprofil på MinSide i BIM Verdi ved å krysse av for deltakelse i SirkBIM-prosjektet.

Teams-gruppe for deltakere i BIM Verdi.

Artikler kategorisert med ‘SirkBIM’:

Deltakere som valgt SirkBIM i sin foretaksprofil, sortert etter oppdateringsdato.

Amrax | Synthetic Dimension GmbH

Se full profil her

Arkitektbedriftene i Norge

Se full profil her

COBUILDER AS

Se full profil her

Hansen Byneeds

Se full profil her

Loopfront AS

Se full profil her

Madaster Services Norway AS

Se full profil her

Mestergruppen Byggevare

Se full profil her

Næringshagen Østfold AS

Se full profil her

NKF – Norsk Kommunalteknisk Forening

Se full profil her

Rambøll Norge

Se full profil her

Smart Innovation Norway AS

Se full profil her

Sør-Odal kommune

Se full profil her

Tvinn Solutions AS

Se full profil her

VDCnordic AS

Se full profil her

Verdinettverk as

Se full profil her

Registreringer fra Verktøyoversikten som er merket med SirkBIM.

Vi fant ingen oppføringer.