Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 383  ble oppdatert: 19-10-2021

Tittel på brukerhistorien: Veien til fremtidens eiendomsledelse – med erfaringer og krav til løsninger i Nittedal og Rælingen kommune 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Autility vant konkurransen «Smart Digital Eiendomsledelse» og viser hvilke muligheter ny teknologi gir i eksisterende bygg 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Næringsbygg, herunder kontor- og industribygg. Offentlige bygg som sykehjem, undervisningsbygg

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Nittedal Kommune – Lars Hvidsten og Jørn Arild Karlsen. Rælingen Kommune – Jürgen Spindler

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):Autility AS 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


André Keane

Autility as


Jürgen Spindler

Rælingen Kommune


Jørn Arild Karlsen
FDV-ingeniør
Nittedal-eiendom KF


Anders Melbye
CCO
Autility as

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Gjøre data fra bygg, og fra systemer som brukes for å drifte bygg, sømløst tilgjengelige for brukere og driftere av bygg for å skape merverdi, når de trenger det, på en lett tilgjengelig måte.

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Driftskostnader til et bygg utgjør 3 ganger så mye som byggekostnaden sett over en 30 års periode, noe som betyr at for å drive effektivt må både eksisterende data og nye teknologier utnyttes. Første steg på vei til fremtidens eiendomsledelse handler i stor grad om å samle eksisterende informasjon på en helhetlig måte, samt gjøre den forståelig og tilgjengelig der det trengs når det trengs. Nittedal og Rælingen kommune, initiativtakere til fellesprosjektet og konkurransen «Smart Digital Eiendomsledelse», har nettopp den ambisjonen om å oppnå sømløs informasjonsflyt mellom systemer, åpen deling av data, enklere teknologiutnyttelse, moderne grensesnitt med økt brukervennlighet og en felles digital infrastruktur som er bygd for fremtiden.

Autility, som vant konkurransen «Smart Digital Eiendomsledelse», svarer på denne ambisjonen ved å utvikle en plattform som sikter mot autonom eiendomsledelse og på veien løse de største utfordringene knyttet til integrasjoner og interoperabilitet, teknologiutnyttelse og brukervennlige applikasjoner. For å kunne oppnå målsettingen om autonomi – samtidig som det leveres konkret verdi til kunder på veien mot autonomi, er det følgende tre komponenter som må oppfylles:

1) Data fusion: integrering av flere datakilder for å lage mer konsistent, nøyaktig og nyttig informasjon enn den som tilbys av individuelle datakilder. 2) Med data fusion samles og kontekstualiseres data fra ulike kilder, og med den kontekstualiserte informasjonen tas kunstig intelligens og automasjon inn som et lag av intelligens på toppen av den kontekstualiserte informasjonen. 3) Gjennom Data fusion og Intelligens, lages intelligente applikasjoner med ett grensesnitt til brukeren – slik at bygg kan forvaltes mer effektivt, miljøvennlig, automatisk og etter hvert autonomt.

Løsningen med tilhørende plattform og applikasjoner er rettet mot eiere, forvaltere, driftere og leietakere i bygg.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. Eiendomsledelse, Drift av eiendom, Data fusion, Kunstig intelligens, Integrasjoner, intelligente applikasjoner

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Eiendomsforvaltere

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, Co2-effekt

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: Autility Insight, Autility Diagnostics, Autility Automation Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: https://www.autility.no/

Link til informasjon/presse om brukerhistorien:

Overordnet effektberegning – med tall: 

Løsningen gir effekt på flere områder: 1) Redusert strømforbruk, herunder CO2-ekvivalenter og kostnad. 2) Redusert kostnad for drift og forvaltning.

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Redusert strømkostnad ca. 40 000 kr/år for et bygg på 4000 m2, lavt regnet.

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Teknisk drift og forvaltning vil kunne gjøres mer effektivt.

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):

Redusert strømforbruk kan regnes om til CO2 ekvivalenter, eksempel:
1 bygg, 4000 m2, 34 000 kg CO2