Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 372  ble oppdatert: 04-11-2021

Tittel på brukerhistorien: Klimakalkulator på småbygg – et tastetrykk gir kvalitetssikret dokumentasjon av miljøkrav 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Mestergruppen bruker NOBB til å hente ut og konvertere EPD-data i sin CO2-kalkulator 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Garasje

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Mestergruppen

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):Norsk Byggtjeneste 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Lars-Fredrik Forberg
Direktør Boligutvikling
Mestergruppen


Kristine Bergendahl
Produkteier
Norsk Byggtjeneste AS

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Gi sluttkunder informasjon om utforming, materialer, pris og CO2-utslipp på nye garasjer

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Mestergruppen utvikler en 3D garasjekonfigurator basert på en modell av bygget hvor sluttkunden selv kan velge størrelse, takform, materialer og om kunden vil ha garasjen ferdig levert. Bruker kan alltid se en oppdatert 3D-modell av garasjen og pris. Nå utvikler Mestergruppen en karbonkalkulator slik at bruker også kan se CO2-utslippene for materialene mens kunden konfigurerer garasjen. Kalkulatoren vil gi informasjon i planleggingsfasen for bruker og i bestillingsøyeblikket. Utfordringen med å få til slike kalkulatorer er at datagrunnlaget (dvs digitaliserte EPD-er) mangler. Mestergruppen samarbeider med Norsk Byggtjeneste for å løse dette.
En annen innovasjon ved løsningen er at algoritmen bak konfiguratoren automatisk genererer produksjonsfiler for precut produksjon. Dette ved hjelp av en algoritmen utviklet av en PhD ved NTNU.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. Parametrisk design, klimakalkulator, garasjekonfigurator, pdt

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Byggevareprodusenter og varehandel

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Salgsøkning, Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, Co2-effekt

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: Garasjekonfigurator Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: http://www.byggtjeneste.no

Link til informasjon/presse om brukerhistorien:

Overordnet effektberegning – med tall: 

Mestergruppen har tidligere beregnet at ved å gjøre klimaanalyser på hus kan man redusere utslipp med 10-15%, bare ved å velge materialer og løsninger med lavere utslipp. For en garasjekonfigurator vil effekten først å fremst være raskere kjøpsprosess, færre feil og mindre prosjektering. Vi antar en besparelse på 5-20 timer = 5 – 20000 kr pr garasje ved bruk av konfiguratoren. Feil på Bygg er tidligere beregnet av SINTEF til å utgjøre 10% av omsetningen. Tar man utgangspunkt i det samme for garasjer vil besparelsen være i størrelsesordenen 5 – 20000 kr.

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Mestergruppen har en liten markedsandel av det norske garasjesalget. Denne forventes å øke etter lansering av konfiguratoren. Vi antar en salgsvekst på 30%

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Besparelsene vil være 5-20000 kr pr garasje pga mindre prosjekteringskostnader og 5-20000 kr som følge av færre feil.

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Salgstid og prosjekteringstid vil gå ned siden alle løsninger er ferdig prosjekterte på forhånd. Salgsprosessen tar gjerne flere uker i dag og vil reduseres til dager eller timer med bruk av konfiguratoren.

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):

Mestergruppen har tidligere beregnet at ved å gjøre klimaanalyser på hus kan man redusere utslipp med 10-15%, bare ved å velge materialer og løsninger med lavere utslipp. I tilfellet med garasjekonfiguratoren er sortimetet låst til den lokale byggevarebutikken slik at effekten på utslipp vil være mindre, men over tid, når konkurrentene også har sine klimakalkulatorer på plass, vil kunden kunne velge den mest miljøvennlige løsningen.