Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 344  ble oppdatert: 30-09-2021

Tittel på brukerhistorien: Betonmast Boligbygg AS har som mål å redusere sine innkjøpsvolum for gips og trelast med 25 % 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Hvordan kan erfaringer fra metodikken benyttet på prosjekt Landås utfordre og utvikle volumindustrien for byggevarer – på økonomi og miljø? 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Boligprosjektet Landås i Asker – og med referansetall fra Løren Hovin

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Boligbygg Betonmast ved Thorbjørn Boman

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):BAdigital as med partnere 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Thorbjørn Boman
Prosjekteringsledersjef
Betonmast Boligbygg AS


John R. Moen
Daglig leder
BA digital as

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Avfallsfrie byggeplasser – En produksjon helt uten avfall

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Avfallsfrie byggeplasser – det former byggebransjen
Å investere i avfallsfrie byggeplasser vil føre til at en tar bort avfallet fra produksjonen, en får store reduksjoner i CO2-utslipp, samtidig som både byggherrer og leverandører sparer milliarder av kroner på en mer effektiv produksjonsprosess.
En avfallsfri byggeplass betyr å endre tankegangen fra at avfall er et forventet og akseptert biprodukt av det å bygge, til ikke å produsere avfall i det hele tatt. Dette fører til en omlegging fra at omtrent alt har blitt produsert og tilpasset på byggeplass, til at tilpasningen foregår på de fabrikkene som produserer bygningsmaterialene.
Dette tankesettet ble i 2019 av John R. Moen i BA digital, presentert for Thorbjørn Boman som arbeider i Boligbygg/Betonmast. Han så dette interessant og ville gjerne teste dette ut i et prosjekt. Å «teste» er vel kanskje litt feil begrep når det gjelder Thorbjørn. Han er av det slaget som aldri har sett et problem, han bare løser det. Likeså med dette.
Målet var å produsere alle stendere på boligblokker helt uten avfall.
Tradisjonelt har stendere på bygg vært opparbeidet ved at en bringer inn trevirke med fallende lengder og der tømreren selv velger løsning, måler ut, sager og monterer stendere. Denne tilpassingen av trevirke er arbeidskrevende og fører til mye avfall.
Dette skulle nå utfordres. Sammen formet John R. og Thorbjørn krav til at alt treverk i yttervegg skulle være kappet i riktige lengder før levering til byggeplass. Dette medførte et produkt helt uten avfall på byggeplass.
Tilvarende ble det stilt krav til produsent av sendere at de ved produksjon av stendere skulle etablere en produksjon helt uten avfall.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe med entreprenør, produsent av trevirke, en bedrift med BIM kompetanse (NTI) og BAdigital. Gruppen utviklet underlaget for en leveranse der hver eneste stender, klubbing og tilpassinger til vinduer og dører ble kappet presist, merket og pakket så det passet til fremdrift av produksjonen på byggeplass.
Helt uten problemer var det ikke. Merking for montasje ble feil på førte leveranse. Dette ble løst ved at en remerket hele leveransen før montasje på byggeplass, slik at for montørene var det lagt til rette for en effektiv produksjon.
Når vi så at vi var på vei til å løse dette, løftet Thorbjørn lista. Han tok i tillegg til stendere også med gips for yttervegg. Her utviklet vi en leveranse hvor all gips i yttervegg var ferdig kappet og tilpasset, slik at den kunne monteres uten ytterligere tilpasning på byggeplass.
Resultatet ble en ren montasje på byggeplass som reduserte timeforbruket vesentlig. En oppnådde en helt avfallsfri produksjon både på byggeplass og ute hos produsent.

På denne måten reduseres det totale materialforbruket med 14-20% i og med at en ikke forbruker materialer som kun nyttes til å produsere avfall, en tar altså bort avfallet.
Med å ta bort avfallet, redusere materialforbruket og samtidig redusere timeforbruket, så oppnår en en vesentlig reduksjon i produksjonskostnader.
Tilsvarende oppnås en vesentlig reduksjon i produksjon av CO2. Nytter vi disse resultatene og setter det inn i SSB så vil en innen nybygg alene oppnå reduksjon på 1,4 millioner tonn CO2 hvert år. Samtidig ser en et tilsvarende potensial for reduksjon av CO2 innen rehabilitering av bygg.
Til sammenligning vil Northern Lights, en del av regjeringens Langskip-prosjekt for fangst, transport og lagring av CO2, kutte 1,5 millioner tonn CO2 pr år. Northern Lights har et totalt kostnadsestimat på 25,1 milliarder kroner, hvorav staten dekker 16,8 milliarder kroner.
Muliggjøreren for å ta dette og andre pilotprosjekter videre er gjennom det konsortiet Ferd Eiendom leder og som er etablert med 27 samarbeidende bedrifter. Konsortsiet er etablert basert på økonomisk støtte fra Forskingsrådet og Innovasjon Norge gjennom Næringsdepartementets satsning, Grønn Platform, et initiativ for grønn omstilling i industrien. I dette konsortiet har vi byggherrer, entreprenør og flere digitale bedrifter, som sammen utvikler løsninger for å etablere Avfallsfrie byggeplasser.
Det her er slike tiltak som Thorbjørn har tatt føringen i som her er med og bringer frem pilotprosjekter som gjør en slik utvikling mulig.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc.

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Bestillere og byggherrer, Utførende (entreprenører)

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Salgsøkning, Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, HMS, Co2-effekt

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: Avfallsfrie byggeplasser Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: https://www.avfallsfriebyggeplasser.no

Link til informasjon/presse om brukerhistorien: https://www.betonmast.no/2020/08/07/pilotprosjektet-avfallsfri-byggeplass-malet-er-null-avfall/

Overordnet effektberegning – med tall: 

Basert på erfaringer fra pilotprosjkter vil redukjson av avfall samlet være 507 tonn treverk og 371 tonn gips for Løren og Hoven prosjektet. På nasjonalt nivå vil en slik om legging utgjøre en reduksjon av 113 000 tonn treverk og 47 900 tonn gips. En ser muligheten for å ta ut disse effektene for alle materialer i nybygg. Legger en den erfaringen til grunn for de materialet der en har funnet løsning (50% av nybygg) vil dette samlet utgjør en reduksjons på 327 000 tonn avfall. Dette alene gir en reduksjon i produksjon av CO2 på 700 000 tonn CO2. Får en innført samme prinsippene all aktivitet i byggebransjen utgjør dette en redukjosn på 4000 0000 tonn CO2.

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

På denne måten reduseres det totale materialforbruket med 14-20% i og med at en ikke forbruker materialer som kun nyttes til å produsere avfall, en tar altså bort avfallet.

Med å ta bort avfallet, redusere materialforbruket og samtidig redusere timeforbruket, så oppnår en en vesentlig reduksjon i produksjonskostnader

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Avfall på bygg tas bort. Avfall og rot på byggeplass forarsaker mange skader. Det er ikke utarbeidet underlag for denne påstanden.

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):

Basert på erfaringer fra pilotprosjkter vil redukjson av avfall samlet være 507 tonn treverk og 371 tonn gips for Løren og Hoven prosjektet. På nasjonalt nivå vil en slik om legging utgjøre en reduksjon av 113 000 tonn treverk og 47 900 tonn gips. En ser muligheten for å ta ut disse effektene for alle materialer i nybygg. Legger en den erfaringen til grunn for de materialet der en har funnet løsning (50% av nybygg) vil dette samlet utgjør en reduksjons på 327 000 tonn avfall. Dette alene gir en reduksjon i produksjon av CO2 på 700 000 tonn CO2. Får en innført samme prinsippene all aktivitet i byggebransjen utgjør dette en redukjosn på 4000 0000 tonn CO2.