Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 329  ble oppdatert: 28-09-2021

Tittel på brukerhistorien: JM Norge fjerner dødtid og varesvinn med OrderControl 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: 70% tidsbesparelse ved automatisk fakturabehandling 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Green Park, nybyggbolig med 32 leiligheter.

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: JM Norge

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):Order Control 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Morten Trosterud
Logistikk leder produksjon
JM Norge AS


Ken Morten Steen
Daglig leder
Order Control AS

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Øke byggetakt og fjerne sløseri og avvik

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Status i bransjen er iflg Sintef m fl 30 % varesvinn og dødtid på norske byggeplasser. Bransjen sier den kan bygge 20 % billigere. Hvordan kan vi kvitte oss med sløsinga?
JM har tatt tak i manuelle rutiner og digitalisert dem, men samtidig unngått store, komplekse IT prosjekter som går over flere år.

Vi hadde et behov for å identifisere hver enkelt vareleveranse og i det arbeidet kom vi i kontakt med Order Control som har mye erfaring fra bransjen.

Vi bestiller som før på telefon, epost eller nett. Men med tre tastetrykk knytter vi ordre, bestiller og prosjekt sammen med en OrdreID. Ved hjelp av OrdreIDen henter Order Control en elektronisk ordrebekreftelse fra leverandøren, knytter bestiller og prosjekt sammen, og gjør en automatisk kontroll av prisene mot våre rammeavtaler. Ordrebekreftelsen godkjennes så av bestiller med tre tastetrykk. Videre vasker Order Control de bestilte varene automatisk mot et vareregister som inneholder våre bokføringskoder og påfører ordren korrekt kontering.
Innkjøpet blir således automatisk kontrollert og kontert slik at regnskap og prosjektleder sparer mye tid ifm fakturakontroll. I tillegg legger alle bekreftede leveranser seg inn i en leveransekalender slik at man enkelt kan se hva som kommer i morgen, neste uke etc. og kan planlegge deretter. Da sparer vi tid ved at rett personell ikke møter før de riktige varene er på plass.

Resultatet er mindre varesvinn og dødtid på byggeplass.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. Samhandling, digitalisering, EDI, entreprenører, innkjøp, logistikk

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Utførende (entreprenører)

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, HMS, Co2-effekt, Bedret arbeidsmiljø med mindre stress

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: Order Control Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: https://ordercontrol.no/

Link til informasjon/presse om brukerhistorien:

Overordnet effektberegning – med tall: 

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Automatisk priskontroll sparer oss for 10min pr. faktura.
Automatisk kontering vil gi ytterligere 10min besparelse pr faktura.

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Prosjektleder og anleggsleder bruker 20% av dagen på fakturabehandling, dette vil kunne reduseres til 5% med automatisk fakturakontroll og fakturamatch.

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Økt digitalisering av felles plattformer reduserer administrative oppgaver ute på byggeplass.
Gir økt fokus på planlegging, fremdrift og riktig bemanning på rett sted.

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):

Vi angriper varesvinnet på norske byggeplasser som er beregnet til ca 2 millioner CO2e.