Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 327  ble oppdatert: 28-09-2021

Tittel på brukerhistorien: En verdikjede uten gipsavfall – i boligprosjekter fra JM 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Tid og penger spart med skreddersydde gipsplater fra Norgips 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Norgips og JM samarbeider om å utvikle en verdikjede der man unngår at gipsavfall oppstår både på Norgips sin fabrikk og på JMs byggeplasser.

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Norgips og JM

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):Under avklaring med mulige partnere 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Cecilie Nødtvedt
leder bærekraft
JM Norge as


Trond Even Fagerli
teknisk sjef
Norgips Norge as

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Hvordan skal JMs digitale konstruksjonsunderlag overføres til noe Norgips kan prosjektere og produsere eksakt tilpassede gipsplater til boligene? Kan vi unngå at gipsavfall oppstår? Hvor mye raskere kan vi gipse boligene når vi slipper å skjære til gipsplater på stedet?

Beskrivelse av brukerhistorien: 

ca. 30-35% av gipsen som kjøpes inn til et byggeprosjekt ender som gipsavfall (kapp, svinn) på byggeplassen. Gips er et materialintensivt produkt å produsere og for å redusere fotavtrykket må JM redusere forbruket av dette. Det er også lite bærekraftig for JM å kjøpe inn så store gipsmengder, for så å kaste 30-35%.
Avfall oppstår i hvert ledd av verdikjeden og i dette prosjektet går vi inn i hver fase for å eliminere avfall.
Det kreves samarbeid gjennom hele verdikjeden og vi må digitalisere og standardisere.
I den fasen vi er nå kartlegger vi hva som finnes av software for å løse overgangen fra JMs digitale konstruksjonsunderlag, scanning av råbygg og prosjektering av skreddersøm gipsplater til hvert enkelt rom i en bolig.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. avfallsreduksjon, avfallsforebygging, gips, digitalisering, BIM, samarbeid, verdikjede, Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Bestillere og byggherrer, Prosjekterende (arkitekter, rådgivere), Utførende (entreprenører), Byggevareprodusenter og varehandel

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, HMS, Co2-effekt

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: Vi har kjørt en manuell prosess som vi nå vil automatisere. Vi stiller med strukturerte problemstillinger som vi ønsker å diskutere med mulige samarbeidspartnere. Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning:

Link til informasjon/presse om brukerhistorien:

Overordnet effektberegning – med tall: 

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Uvisst/tvilsomt om JMs kunder er villige til å betale mer for en bolig som er produsert med lite avfall. Også uvisst om de er villige til å betale for en dyrere gipsplate.

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Uvisst akkurat nå. Slik det ser ut nå må vi muligens gå over til en dyrere gipsplate for å realisere prosjektet.

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Montasjetiden av gips på vegg skal kunne reduseres med 50-70%.

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Unngå å måtte skjære til gips på byggeplassen. Mindre bæring av gips og kapp fra gips i produksjonen.

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):

ca. 130 tonn co2e per prosjekt.