«Smart Digital Eiendomsledelse»

47 behov fra «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse»

Kan vi i BIM Verdi møte noen av deres 47 uttrykte behov?

Fellesinitiativet for «Smart Digital Eiendomsledelse» er en sammenslutning av store, offentlige og private byggherrer og interesseorganisasjoner. Blant annet Nittedal kommune, Rælingen kommune, NMBU, Statsbygg, Sykehuset Telemark, Helse Sør-Øst, Helse Nord, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Norsk kommunalteknisk Forening (NKF). 

Du kan lese mer på NKF sine sider

Du finner også opptak fra vårt webinar den 14. oktober 2021 her


De uttrykte behovene fra «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse» er som følger: 

  
1Prosesser og systemer må sikre gjenbruk av data, standardisering og forenkle samspillet i driften og mot brukere av våre tjenester. Tjenester og prosesser må være brukervennlige, selvbetjente, redusere manuelle oppgaver og ivareta krav til data sikkerhet og integritet.
2Det skal være enkelt å tilrettelegge nødvendig informasjon på en visuelt effektiv måte i de ulike fagsystemene.
3Med stadig økende datamengde er det avgjørende at datainnsamling og kvalitetssjekk automatiseres.
4Brukergrensesnitt for de ulike brukssituasjoner, særlig førstelinje må være enkelt og intuitivt
5Kvalitet må kunne sikres gjennom automatiserte prosesser i størst mulig grad
6Utvidelsesmuligheter for stadig økt verdi for ulike situasjoner.
7Få mer integrasjon og bedre digital hand-over fra byggeprosess til drift
8Benytte sanntidsdata i drift og vedlikehold for å kunne drive prediktiv vedlikehold og drift basert på faktisk informasjon om bruk.
9Støtte byggeieres miljø- og bærekraftsmål gjennom å synliggjøre eiendomsvirksomhetens miljøpåvirkning og hvordan denne kan minimeres gjennom hele livssyklusen for et bygg.
10Systemer som støtter opp under og muliggjør nye forretningsprosesser innen sirkulærøkonomi.
11Vi ønsker løsninger som skaper rask verdi i virksomheten, uten at store deler av systemlandskapet må skiftes ut eller leveres av samme leverandør.
12Gjøre bygningsinformasjonen tilgjengelig og relevant for aktørenes bruk gjennom høy grad av visualisering av bygningsinformasjon
13Økt samfunnsøkonomisk nytte av bygget
14Fokus på stabil drift og fokus på smarte prosesser
15Alle nødvendige tjenester som er nødvendige for godt ytende byggverk og eiendomsdrift og forvaltning skal være del i den digitale plattformen.
16Gi forutsigbarhet til markedet og at leverandørmarkedet jobber sammen.
17Bedre verktøy for aktiv bruk av LCC som beslutningsstøtte.
18Enklere hverdag for medarbeiderne og ledelsen gjennom bedre beslutningsgrunnlag knyttet til styring og forvaltning av eiendomsmassen.
19Bedre samhandling med eksterne og interne leverandører og partnere.
20Applikasjoner som sikrer informasjonsflyt mellom BIM, LCC, FDVUS, økonomi, logistikk mv gjennom integrerte løsninger eller ved å dokumentere nødvendige grensesnitt mellom løsningene.
21Ulike applikasjoner i eiendomsforvaltningen og driften skal forholde seg til felles datagrunnlag og BIM-modell, slik at informasjon hentes og oppdateres ett sted.
22En åpen plattform som “hub” for alle fagsystemer og databaser som håndterer data om eiendommen, med BIMen som struktur.
23Grunndata / masterdata skal kun vedlikeholdes ett sted.
24Vi skal skrive inn dataen kun én gang og data skal eies av byggeier.
25Data og informasjon fra ulike faser i en byggverks levetid skal være enkelt å dele og skal flyte sømløst.
26Data er tilgjengelig for de som trenger det, i den situasjonen vi trenger det.
27Det skal kunne differensieres hvilken type informasjon de ulike fagsystemer får tilgang til og kan håndtere
28Eksisterende informasjon i BIM modellen må gjøres tilgjengelig i brukssituasjonen.
29Visuelt grensesnitt vil gi mer effektiv tilgang til informasjonen knyttet til lokasjon.
30Navigering og orientering i 3D modell integrert i løsningen
31Løsningen må muliggjøre samhandling og aktivisering av tid som aspekt (for eksempel til prosjekter eller for oversikt over historikk)
32Logisk sammenstilling i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av et bygg >(tid, sted, info, tilgang)
33Fagsystemer skal hver for seg kunne berike felles masterdata
34Data/informasjon må kunne kobles opp mot objekt/rom/system
35All prosjekt- og driftsdokumentasjon og historie er knyttet til objekter i en informasjonsmodell (visuelt)
36Åpen BIM med all driftsinformasjon og historie streames til mobile enheter.
37Prosjektinformasjonsmodell er hovedlager, alle andre systemer er knyttet til denne for synkronisering av nøkkeldata
38Det er en interopabilitet ved at sensorer beriker modellen. Direkte kommunikasjon mellom modell og funksjonelle systemer.
39Det er samspill med tradisjonelle kontrakter og nye kontrakter som integrated project delivery (IPD) som tar ut det digitale potensialet. Modellen benyttes både i prosjekter, drift, for ansatte, brukere og besøkende.
40Riktig nivå på bruk av teknologi og digital støtte, med ambisjon om økt grad av automatisering på sikt. Implementering må skje stegvis for å få med hele organisasjonen gjennom organisasjonsutvikling og forbedret digital prosess-støtte.
41Teknologi som muliggjør prediktivt vedlikehold, og som kan integreres med sentrale drift- og overvåkningsanlegg.
42Bruk av teknologier som er i tråd med visjonen i BNL sitt Digitale veikart (19.12.2017)
43Bruk av åpen BIM/IFC til datafangst og visualisering, og på lenger sikt stille krav til digitale tvillinger.
44Vi vil stille krav til bruk av åpne standarder.
45Forutsetning for å nå mål er at det finnes åpne løsninger og åpne standarder (ref. Joint Statement).
46Løsninger som sikrer en drift og forvaltning som følger lover og forskrifter og sikrer korrekt dokumentasjon til lov- og forskriftspålagte kontroller.
47Sømløs og synkronisert dataflyt basert på åpne standarder og grensesnitt (API), ikke proprietære formater.